Design för lärande : ett multimodalt perspektiv

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv
Upplaga: 2
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2017-01-18
Antal sidor: 173
Författare: Staffan Selander, Gunther Kress
ISBN: 9789144119762
Kategori: Kommunikationsvetenskap

Att reda ut tankarna och skapa begrepp runt lärande i en värld där kommunikation blir alltmer utvecklad - det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i denna bok. De bidrar med ett perspektiv som gör det möjligt att förytta blicken och se lärande på ett delvis nytt sätt och att sätta ord på det som i högt tempo sker idag med hjälp av digitala medier. Denna bok är ett svar på ett behov många peda goger känner. Vår, inte minst barns och ungas vardag är full av signaler, tecken, intryck, med andra ord synnerligen multimodal, i vilken de ska orientera sig och skapa mening. Vi vuxna missar något väsentligt om vi inte inser att detta myller spelar roll i lärsituationer. Med en rad utmärkta exempel visar författarna på detta multimodala perspektiv och när läsaren slår ihop boken ser hon eller han lärandeprocesser och meningsskapande aktiviteter med ett oåterkalleligt vidgat pers pektiv - ett perspektiv för dagens och morgondagens lärsituationer. Boken vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare, lärare och forskare inom pedagogik och didaktik samt olika grenar av kommunikations vetenskap. Design för lärande - ett multimodalt perspektiv har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.