Arbetslagsutveckling för ledare och lärare

Arbetslagsutveckling för ledare och lärare
Förlag: RUC, Regionalt utvecklingscentrum, Karlstads universitet
Utgivningsdatum: 2008-08-01
Antal sidor: 39
Författare: Gunilla Ericsson
ISBN: 9789100000004
Kategori: Pedagogik

Arbetslaget är den arena där pedagoger i förskola och skola utbyter erfarenheter med utgångspunkt i den dagliga verksamheten. Övergripande organisation och kvalitetssystem påverkar arbetslagets förutsättningar och ger ramar för vilket friutrymme som ges för utvecklingsarbete på arbetslagsnivå. Dialogen är ett värdefullt verktyg för de flesta pedagoger.

De samtal som förekommer formellt och informellt är ofta ett erfaranhetsutbyte utifrån arbetet med eleverna. Många arbetslag vittnar om svårigheten att under den begränsade tid som finns hinna med mer fördjupande samtal. Erfarenheter från många arbetslag visar att det är möjligt att strukturera och effektivisera arbetslagets tidsanvändning med strävan att få större utrymme för pedagogiska samtal på en fördjupad nivå.

I det arbetet kan man ta hjälp av pedagogiska verktyg som medel för ökad grad av meningsfullhet och kvalitet i det gemensamma uppdraget. Några verktyg finns presenterade i skriften och förhoppningen är att dessa ska ge ett handfast stöd i arbetslagets utveckling.